Értesítés az aláírások hitelesítéséről

2020.05.15.
  

A helyhatósági választásokról szóló törvény módosításáról szóló törvény 1. szakaszának 3. bekezdése (A SZK Hivatalos Közlönye, 68/2020 sz.) előírja, hogy az aláírás, mellyel a választó a választási listát támogatja hitelesítésre kell, hogy kerüljön közjegyző által vagy a községi vagy városi közigazgatási hivatalban, ill. azokban a városokban és községekben, ahol nincsenek kinevezett közjegyzők, az alapfokú bíróságoknál, bírósági egységekben, az alapfokú bíróságok iktatójában vagy a községi, ill. városi közigazgatási hivatalban, ami változást jelent az eddigi törvényes határozathoz képest, mely szerint a választók aláírását, amellyel a községi, ill. városi képviselő-testületek képviselőinek választási listáját támogatják, csak közjegyzők hitelesíthetik.

A Helyhatósági választásokról szóló törvény módosításával lehetőség nyílik arra, hogy a közjegyzők mellett, a választók aláírását, mellyel valamely választási listát támogatják, a községi, ill. városi közigazgatási hivatalok is hitelesíthetik. A törvényváltoztatás életbe lépésével lehetővé vált, hogy a községekben és városokban a községi, ill. városi közigazgatási hivatalok hitelesítsék a választók aláírását, amellyel a választási listák valamelyikét támogatják – úgy azokban, ahol van kinevezett közjegyző, mint azokban is, ahol nincs.

A fentiekkel összhangban, a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője határozatot hozott, mellyel felhatalmazta a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal tisztviselőit a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület tagjainak választási listáját támogató választói aláírások hitelesítési ügyeinek elvégzésére, mely választásokra 2020. június 21-én kerül sor.

A Szerb Köztársaság Kormánya és a Törzskar rendelkezései alapján, a védelmi előírások kötelező alkalmazása és a világjárvány miatt, mindenben azon utasítással összhangban, amely a munkafolyamatok megszervezésére vonatkozik a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal keretében a COVID-19 fertőző betegség elleni védekezés előírásainak alkalmazása kapcsán, a rendkívüli állapot megszűnésével A VÁLASZTÓK ALÁÍRÁSÁNAK HITELESÍTÉSE MAGYARKANIZSA TELEPÜLÉS ESETÉBEN KIZÁRÓLAG A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL HELYISÉGEIBEN TÖRTÉNIK, ILLETVE A HELYI KÖZÖSSÉGEK SZÉKHELYEIN

- MUNKANAPOKON DÉLUTÁN 15.00-TŐL 18.00 ÓRÁIG.

A 2020. június 21-re meghirdetett választások kapcsán a helyi képviselő-testület tagjainak VÁLASZTÁSI LISTÁIT BENYÚJTÓ ÉRDEKELTEK ÍRÁSBELI KÉRVÉNYT kell hogy átadjanak a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó központjának 8-as asztalánál a választási listát támogató választók aláírásának hitelesítésére, vagy ugyanezt eljuttathatják elektronikusan is a marijam@kanjiza.rs e-mail címre.

A VÁLASZTÁSI LISTÁT BENYÚJTÓK A KÉRVÉNYT A TERVEZETT HITELESÍTÉSI IDŐPONT ELŐTT LEGALÁBB 24 ÓRÁVAL KÖTELESEK BENYÚJTANI ÉS A KÉRELEMNEK TARTALMAZNIA KELL:

- a kérelem benyújtójának adatait, melyek szükségesek a befizető csekk kiállításához és kézbesítéséhez az aláírás-hitelesítési díj megfizettetése kapcsán, valamint a kapcsolattartó adatait (vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím)

- a település nevét, ahol megszervezésre kerül a választók aláírásának hitelesítése

- a választók aláírása hitelesítésének napját és időpontját (mely munkanapokon délután 15.00 és 18.00 óra között lehetséges)

- a választók becsült létszámát, akiknek az aláírása hitelesítésre kell, hogy kerüljön.

A felhatalmazott tisztviselők a választók aláírásának hitelesítését külön hitelesítési könyvben végzik, azzal hogy ha előző időszakban is használt könyvben dolgoznak, akkor a hitelesítési könyvet lezárják azon az oldalon, melyen az adott kalendáriumi év utolsó bejegyzése található, míg a könyv következő oldalára bejegyzik a folyó évet (2020.) és a megjegyzést, hogy a könyv a 2020. június 21-re kiírt helyhatósági választások választóinak aláírás-hitelesítésére kerül megnyitásra. A könyv zárásának eljárása a fent leírtak szerint történik a Köztársasági Választási Bizottság határidőkről szóló rendelkezéseiben foglalt határidő lejártával, mely a választók aláírás-hitelesítésére vonatkozik, azaz 2020. június 5-én.

A 3-as számú adatlap hitelesítése hitelesítő pecséttel történik a hitelesítési könyvbe való bejegyzést követően, ill. a dátum és a hitelesítési könyvből származó hitelesítési szám bejegyzésével a 3-as számú adatlapon, melyet a hitelesítést végző ellát aláírásával és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Közigazgatási és közösügyi főosztályának pecsétjével.

A választó aláírásának hitelesítéséért, mellyel a képviselők megválasztásához szükséges választási listát támogatja, és amelyet alapfokú bíróság vagy községi, ill. városi közigazgatási hivatal végez, 50 dináros díj fizetendő a képviselők megválasztásához szükséges választási listát támogató választói aláírás hitelesítéséről szóló szabályzat rendelkezéseivel összhangban (A SZK Hivatalos Közlönye, 12/2016 és 70/2020. sz.).

Az említett szabályzat rendelkezéseivel összhangban a választók aláírásának hitelesítési díját annak a választási listának a benyújtója törleszti, amelyet a választó támogatott. Amennyiben két vagy több politikai párt közös választási listát állít, a díjbefizetési kötelezettség a szolidaritás elve alapján hárul valamelyikükre. Ugyanez érvényes akkor is, ha a választási listát polgári csoport nyújtja be.

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felhatalmazott tisztviselői az elvégzett aláírás-hitelesítést követően eljuttatják az adatokat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi és költségvetési főosztályának a hitelesítések számáról – a kérelmek (választási listák) benyújtóinak kapcsán külön-külön, majd a főosztály eljuttatja a befizető csekket a kérelmek (választási listák) benyújtóinak, amely csekk tartalmazza a kérelem alapján elvégzett hitelesítés díj teljes összegét.