Pályázat művelődési projektek támogatására

2021.03.19.
  

A művelődésről szóló törvény 76. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – javítás .és 6/2020 ), az egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet 2. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/2016. és 112/2017. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz.-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a magyarkanizsai községi 2021. évi költségvetésről szóló rendelettel  (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 32/2020. sz.) összhangban a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi

 

NYÍLT PÁLYÁZATOT

MŰVELŐDÉSI PROJEKTEK 2021. ÉVI TELJES VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁRA

 

A művelődési projekteknek a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való teljes vagy résztámogatására odaítélendő eszközök összege 1.400.000,00 dinár.

A nyílt pályázatra való jelentkezés alkalmával a kérvényezők tartsák szem előtt a jelen járványügyi helyzetet, ami nem teszi lehetővé, hogy azok projektumok/programok kapjanak prioritást, melyek olyan rendezvényekre vonatkoznak, ahol nagyobb számú résztvevő jelenlétét tervezik, vagy nagyobb számú egyén utazásával és hasonlókkal járnak.

A nyílt pályázat az alábbi ágazatok művelődési projektjeire terjed ki:

1)            irodalom (alkotótevékenység, műfordítás);

2)            zene (alkotótevékenység, előállítás, előadás);

3)            képző-, ipar-, vizuális művészet, formatervezés és építőművészet;

4)            színművészet (színjátszás, előállítás, előadás);

5)            művészi tánc – klasszikus balett, néptánc, moderntánc (alkotótevékenység, előállítás, előadás);

6)            filmművészet és más audiovizuális alkotótevékenység;

7)            filmművészethez és más audiovizuális alkotótevékenységhez kötődő rendezvények;

8)            digitális és multimediális alkotótevékenység;

9)            egyéb művelődési program és tartalom (musical, cirkusz, pantomim, utcaművészet stb.) kivitelezése.

Pályázni jogosultak:

– Magyarkanizsa község területén székhellyel rendelkező művelődési intézmények, kivételt képeznek azok a művelődési intézmények melyek alapítója Magyarkanizsa község,

– Magyarkanizsa község területén művelődési területre bejegyzett művelődési és más egyesületek,

– magánszemélyek (művészek, szakmunkatársak, azaz művelődési szakértők, akiknek státusát a törvénynek megfelelően határozták meg), akik projektjeiket Magyarkanizsa községben bejegyzett intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel együttműködve valósítják meg

– valamint művelődés területen tevékenykedő más alanyok, kiknek Magyarkanizsa község területén van a székhelye, illetve tartózkodási helye.

A magyarkanizsai községi költségvetésből teljes vagy résztámogatásban részesítendő projektek kiválasztásának ismérveit és módját az egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/16. és 112/2017. sz.) határozza meg.

A nyílt pályázatra bejelentett projektek értékeléséhez alapul szolgáló mércék:

1)            a projekt mennyire áll összhangban a művelődési közérdekkel, valamint a pályázat céljaival és prioritásaival;

2)            a projekt színvonala és tartalmi újdonsága;

3)            a projekt megvalósításához szükséges kapacitások, nevezetesen:

                – a szakmai, illetve művészi kapacitások;

                – a nélkülözhetetlen erőforrások;

4)            pénzügyi terv: kidolgozottság, a projekt tevékenységi tervével való egybehangoltsága, gazdaságosság és minél több pénzforrás bevonása;

5)            a projekt által a közösség művelődési életének minőségére gyakorolt hatás foka.

A hiányos és késve beérkezett, valamint a nyílt pályázat feltételeinek eleget nem tevő jelentkezéseket a kiíró nem fogja elbírálni.

Olyan egyszeri projekteket, amelyeket Magyarkanizsa község valamely korábbi pályázatán már támogatott, a kiíró nem fog elbírálni.

A projekt lebonyolításának határideje 2022. 02. 28.

A magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapjáról letölthetők a nyílt pályázaton való részvétel formanyomtatványai:

–             a pályázati jelentkezési adatlap;

–             a projekt megvalósításáról szóló jelentés nyomtatványa.

A pályázati jelentkezés formanyomtatványához csatolni kell:

1.            A projektumjavaslatot 2 példányban (nyomtatva és CD-n),

2. A pályázó kilétének igazolását (illetékes szervnél való jegyzékbe vétel okmánya);

3.            Magánszemély esetén: szakmai önéletrajzot;

4.            A projekt részletesen kidolgozott ismertetését;

5.            A projektumban résztvevő partnerek alapvető adatait (a partnerségre és együttműködésre vonatkozó igazolás, szerződés, megállapodás stb.);

6.            A projektben részt vevők szakmai életrajzát;

7. Alapszabályt (egyesület, intézmény)

8.            Részletesen kidolgozott költségvetést;

9.            Jelentést a kérelmező eddigi működésről, illetve megvalósított projektumokról, - további kép- és hangfölvételeket korábbi projektekről, valamint a pályázatra benyújtott projektről.

Különkövetelmény:

–             Kiadótevékenység esetén be kell nyújtani egy ajánlást vagy recenziót és az elérhetőségét annak, akitől az ajánlás vagy recenzió származik;

–             Film- és színművészeti alkotótevékenység esetén be kell nyújtani a forgató-, illetve szövegkönyvet;

–             Rendezvény és fesztivál esetén be kell nyújtani a részletes műsort és a föllépők névsorát;

–             Kulturális csere és nemzetközi együttműködés esetén meghívólevelet kell benyújtani.

Kizárólag azok a jelentkezések vehetők figyelembe, amelyek postai úton megérkeznek a következő címre: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG, FŐ TÉR 1, 24420 MAGYARKANIZSA – ezzel a megjelöléssel: „Pályázat 2021. évi művelődési projektek (rész)támogatására”.

A pályázati jelentkezési lap elektronikus változatát a nvo@kanjiza.rs e-mail-címre is el kell juttatni.

A pályázati jelentkezések átadásának határideje: a pályázatról szóló értesítésnek a Magyar Szó napilapban való megjelentetésétől számított 30 napon belül.

A pályázati anyag nem jár vissza.

A nyílt pályázat eredményeit a magyarkanizsai önkormányzat a világhálós honlapján (www.kanjiza.rs) legkésőbb a pályázat lejártát követő 60. napon teszi közzé.

Hiánytalan a jelentkezés, ha tartalmazza:

1)            a szabályosan kitöltött és hitelesített jelentkezési adatlapot;

2)            a projekt részletes ismertetését;

3)            a projekt részletesen kidolgozott költségvetését;

4)            a pályázó, illetve a projektet megvalósító szakmai, illetve művészi teljesítményének adatait;

5)            valamint a pályázat szövegében nevesített többi okmányt.

További felvilágosítás a 024/876 166-os telefonon, lokál 237. kapható. Kapcsolattartó: Vörös Túrú Anita.

 

Nyílt pályázat művelődési projektek 2021. évi teljes vagy résztámogatására - .pdf

Nyílt pályázat művelődési projektek 2021. évi teljes vagy résztámogatására - .doc

Jelentkezési adatlap a művelődési projektek 2021. évi (rész)támogatására kiírt pályázatra 

Jelentés a Magyarkanizsa község által (rész)támogatott művelődési projektek/programok megvalósulásáról 

A művelődési pályázatok kiválasztásával megbízott bizottság kinevezéseRendelet a 2021. évi Magyarkanizsa község költségvetéséből támogatandó művelődési projektumok kiválasztásáról