A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület X. ülése

2021.09.23.
  

2021. szeptember 30-án (csütörtök) 10.00 órakor tartja X. ülését a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a városháza nagytermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.)

Meghívó

Napirend:

A 9.  ülésen és 2. és 3. rendkívüli képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása 

(4. old.)

1. Rendeletjavaslat аz építkezések és bontások során keletkező inert és veszélytelen hulla-dékok elhelyezéséről Magyarkanizsa község területén (11. old.) 

2. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község díszpolgári címének odaítéléséről (15. old.)

3. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község 2021. évi nyilvános elismeréseinek adományo-zásáról (19. old.)

4. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község köztulajdonában levő az 5574. sz. tulajdoni la-pon bejegyzett Magyarkanizsa kat. község 1803/47 hr. sz. telken levő ingatlan nyílt árve-rési eljárás lebonyolítását célzó nyílt hirdetmény közzétételével való elidegenítési eljárás megindításáról (25. old.)  

5. Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa kataszteri község 5814 számú tulajdoni lapján fölvett, 10663/2 hr. sz. ingatlannak Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítésére irányuló nyílt árverési eljárás megindításáról (28. old.)

6. Rendeletjavaslat a Kispiac kataszteri község 402. sz. tulajdoni lapján fölvett, Magyarka-nizsa község köztulajdonában levő ingatlan használati jogának Kispiac Helyi Közösségre való átruházásáról (33. old.)

7. Rendeletjavaslat az Orom kataszteri község 274. sz. tulajdoni lapján fölvett, Magyarka-nizsa község köztulajdonában levő ingatlanok használati jogának Orom Helyi Közösség-re való átruházásáról (35. old.)

8. Rendeletjavaslat Magyarkanizsa község 2021–2027. időszakra vonatkozó fejlesztési ter-ve kidolgozási eljárásának megindításáról szóló rendeletének módosításáról (38. old.)

9. Rendeletjavaslat a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet mó-dosításáról és kiegészítéséről (40. old.)

10. Határozati javaslat a magyarkanizsai községi költségvetés a 2021. január–júniusi teljesí-téséről szóló jelentés elfogadásáról (79. old.)

11. Határozati javaslat a Zentai Történelmi Levéltár 2022. évi munkaprogramjának jóváha-gyásáról (114. old.)

12. Határozati javaslat a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 2022. évi munkaprog-ramjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról (125. old.)

13. Határozati javaslat a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2022. évi munkaprogramjá-nak és pénzügyi tervének jóváhagyásáról (134. old.)

14. Határozati javaslat a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2022. évi munkaprogramjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról (142. old.)

15. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 2020/2021. tanévben

folytatott működéséről szóló éves jelentés jóváhagyásáról (153. old.)  

16. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 2021/2022. tanévre szóló éves munkatervének jóváhagyásáról (210. old.)

17. Határozati javaslat a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben a 2020/2021. mű-ködési évben folytatott munkáról szóló jelentés jóváhagyásáról (292. old.)

18. Határozati javaslat a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2021/2022. működési évre szóló éves munkatervének jóváhagyásáról (320. old.)

19. Határozati javaslat a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény neve-lőcsoportjaiban engedélyezett nagyobb, illetve kisebb gyermeklétszám megállapításáról (361. old.)

20. Határozati javaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlá-tolt Felelősségű Társaság 2020. évi nyereségének elosztásáról szóló döntés jóváhagyásá-ról (366. old.)

21. Határozati javaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlá-tolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzletviteli programja teljesítésének fokáról szóló je-lentés elfogadásáról (370. old.)

22. Határozati javaslat a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzletviteli programja első módosításának jóváhagyásáról (427. old.)

23. Rendeletjavaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság veszteségeinek fedezéséről szóló döntés jóváhagyásáról (458. old.)

24. Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2020. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (460. old.)

25. Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2021. évi üzletviteli programja 2. módosításának jóváhagyásáról (481. old.)

26. Rendeletjavaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat nyereségének elosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról (494. old.)

27. Határozati tervezet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2020. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról (496. old.)

28. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2021. évi üzletviteli programja 1. módosításának jóváhagyásáról (518. old.)

29. Jelentés a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-áig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról és annak elfogadásáról (529. old.)

30. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Szociális Központ igazgatójának fölmentéséről (540. old.)

31. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Szociális Központ igazgatójának kinevezéséről (541. old.)

32. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának fölmentéséről (548. old.)

33. Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának kinevezéséről (550. old.)

34. Határozati javaslat Magyarkanizsa község helyi szülői tanácsának tagjai és azok helyetteseinek kinevezéséről a 2020/2021. munkaévre vonatkozóan (557. old.)

35. Határozati javaslat a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola iskolaszéke két tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (572. old.)

36. Határozati javaslat az oromhegyesi Arany János Általános Iskola iskolaszéke egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (578. old.)

37. Határozati javaslat az ingatlanok és jogok forgalmi értékét fölbecsülő és megállapító bizottság egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (583. old.)

38. Határozati javaslat a gazdasági és vállalkozásügyi tanács egy tagjának fölmentéséről és kinevezéséről (586. old.)

39. Határozati javaslat a Magyarkanizsa község eredeti hatáskörébe tartozó ügyek felügyelőségi ellenőrzését egyeztető bizottság megalakításáról szóló határozat módosításáról (589. old.)

40. Képviselői kérdések 

Letöltés:

Napirend bővítési javaslat Össz napirendi pont