Модернизација јавне расвете у Кањижи

21.09.2023.
 
Локална самоуправа Кањиже закључила је дугорочни уговор за модернизацију и одржавање јавне расвете у општини.  Захваљујући примени иновативне LED технологије, трошкови ће у будућности бити значајно...

Привремено прикључење незаконито изграђених објеката на комуналне мреже

15.09.2023.
 
Уредбом о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката („Сл. гласник...

Промена цена услуга снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода

11.09.2023.
 
Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне...

Рани јавни увид – соларна електрана у Мартоношу

07.09.2023.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Добровољно ватрогасно друштво у Кањижи добило ватрогасно возило

06.09.2023.
 
Ову инвестицију су заједнички реализовали Локална самоуправа општине Кањижа, Добровољно ватрогасно друштво Даљ из Хрватске и Добровољно ватрогасно друштво из Кањиже.  Добровољно ватрогасно друштво у Кањижи...