Закључак - рок инвалидских паркинг картица

22.11.2021.
 
Влада Републике Србије је донела Закључак којим се даје препорука јединицама локалних самоуправа да се важећим инвалидским паркинг картама и резервисаним паркинг местима продужи рок важења...

Рани јавни увид

15.11.2021.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,...

Промена цена услуга зимског одржавања путева

13.10.2021.
  
Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

01.10.2021.
   
Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,...