Промена цена комуналних услуга – Потиски водоводи

16.05.2022.
  
Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне...

Основне информације

06.05.2022.
  
Од 1. јануара 2020. године, приликом куповине, продаје, наслеђивања или стицања непокретности поклоном, поступак уписа имовине али и одређивања пореза, поједностављен је толико да се све...

Одлаже се јавни увид у просторни план АПВ

06.05.2022.
 
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,...

Обавештење о уплати друге рате пореза на имовину

06.05.2022.
  
Обавештавамо грађане општине Кањижа да рок за уплату 2. (друге) рате пореза на имовину 2022. године истиче 16. маја 2022 године. Уплата рате врши се у...

Упис деце у припремни предшколски програм

28.04.2022.
  
Одељење за општу управу и заједничке послове објавило је обавештење о  упису деце у предшколску установу за школску 2022/2023. годину. У припремну предшколску групу,...