Конкурс за спровођење јавних радова

05.06.2020.
   

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  („Сл.гласник РС“ 36/09, 88/10 и 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом   („Сл.гласник РС“ 36/09 и 32/13), и члана 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања,   као и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза  у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину број 1008-101-8/2020 20.05.2020.године и Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа усвојеног Одлуком бр. 02-60/2020-I  od 20.02.2020. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ КАЊИЖА (ЛАПЗ – Сопствени програм општине) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месецa, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

•             социјалне заштите и хуманитарног рада,

•             одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,

•             одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

•             исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 25.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

•             накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

•             накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

•             органи јединица локалне самоуправе

•             јавне установе и јавна предузећа

•             привредна друштва

•             предузетници

•             задруге и

•             удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - извођач јавног рада може да оствари под условом да је регистрован  за обављање делатности на територији Општине Кањижа и да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:

•             попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;

•             фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;

•             фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);

•             фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите - за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници - помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот - персонална асистенција и др.);

•             информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa - извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали Кикинда/ Испостави Кањижа Национaлне службе за запољавање непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Кикинда/ Испостави Кањижа или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и сајту општине: www.kanjiza.rs

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Кикинда/Испостави Кањижа, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту општине: www.kanjiza.rs

Јавни конкурс је отворен од 5.06.2020.године до 15.06.2020.године на сајту www.nsz.gov.rs и сајту општине: www.kanjiza.rs.

 Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

Пријава за спровођење јавног рада