Јавни позив за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица

19.02.2021.
 

На основу члана 8. став 1. тачка 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу једнократне новчане помоћи или огрева за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица  на територији општине Кањижа (у даљем тексту: Правилник),  Комисија за доделу једнократне новчане помоћи или огрева за социјално угрожене породице избеглица  и интерно расељених лица на територији општине Кањижа  (у даљем тексту: Комисија), објављује

ЈАВНИ  ПОЗИВ

за подношење пријава за доделу једнократне новчане помоћи  или огрева за социјално угрожене породице  избеглица и интерно расељених лица на територији општине Кањижа

I

Право на помоћ могу да остваре породице избеглих и интерно расељених лица  са пријављеним боравиштем на територији општине Кањижа .

Под породицом у смислу овог Правилника подразумевају се: брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са подносиоцем пријаве.

II

Подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства могу остварити право на помоћ под следећим условима:

1.            ако имају статус избеглице односно да су евидентирани као интерно расељена лица

2.            ако имају  пријављено боравиште на територији општине Кањижа

3.            ако нису повратници из миграције у треће земље,

4.            ако су месечни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за месец који претходи Јавном позиву. 

5.            ако је вишечлано домаћинство са троје или више деце млађе од 18 година

6.            ако је породично домаћинство једнородитељско са децом на школовању до 26 године старости

7.            ако је породично домаћинство инвалидских пензионера

8.            ако је породично домаћинство  старих лица (жене старије од 60 год., мушкарци старији од 65 год.)

9.            ако породично домаћинство има члана телесно инвалидног,  ометеног у развоју или психички оболелог односно неспособног за рад

10.          ако породично домаћинство има члана са неким од следећих здравствених проблема (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, мождани удар, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења)

11.          ако је породично домаћинство једночлано са лицем старијим од 60 година

III

Право на помоћ имају сви подносиоци пријаве под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђених овим Правилником.

Подносилац пријаве има право и на помоћ у огревним дрвима или на једнократну новчану помоћ, уколико  није  био корисник једнократне новчане помоћи од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије током 2020.године. 

IV

Уз  уредно попуњену пријаву за остваривање права на помоћ, подносилац пријаве је дужан да достави следећу документацију :

1.            фотокопију личног документа подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства

•             ако је подносилац пријаве у статусу избеглице,  фотокопију избегличке легитимације са пријавом боравишта на територији општине Кањижа, а за чланове домаћинства фотокопије избегличких легитимација са пријавом боравишта на територији општине Кањижа , односно, личних карата са пријавом пребивалишта  на територији општине Кањижа , односно, за малолетне чланове домаћинства фотокопије извода из матичне књиге рођених

•             ако је подносилац пријаве интерно расељено лице, фотокопирана или очитана лична карта, фотокопија легитимације интерно расељеног лица и пријава боравишта на територији општине Кањижа , а за чланове његовог породичног домаћинства фотокопија личног документа или извода из матичне књиге рођених за лица млађа од 16 година  (фотокопирана или очитана лична карта и фотокопија легитимација интерно расељеног лица)

2.            потврду о месечним примањима подносиоца пријаве и чланова његовог домаћинства 

•             за запослене : потврду  послодавца о заснованом радном односу односно потврду о висини зараде за последња три месеца која претходе месецу у коме се подноси пријава 

•             за пензионере : одсечак од пензије за последњи месец који претходи месецу у коме се подноси пријава

•             за незапослене : потврду Националне службе за запошљавање да се лице води на евиденцији незапослених лица или личну изјаву оверену код јавног бележника  да је лице незапослено, а да се не налази  на евиденцији Националне службе за запошљавање или потврду Центра за социјални рад за кориснике материјалног обезбеђења породице (НСП)

3. извештај лекара за доказивање здравственог стања не старији од годину дана  или решење о утврђивању инвалидности или решење о категоризацији деце ометене у развоју

4. извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује сродство,

5. ако је жена носиоц породичног домаћинства, прилаже  : потврду о смрти супружника односно решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло, односно, извод из матичне књиге  рођених деце без утврђеног очинства

6. ако је породично домаћинство једнородитељско, прилаже се доказ о предатој тужби за самостално  вршење родитељског права или пресуда надлежног суда о самосталном вршењу родитељског права односно лична изјава о самосталном вршењу родитељског права оверена код јавног бележника

7. пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад за жртве породичног насиља.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији и предају се у затвореној коверти на шалтеру Услужног центра општинске упаве општине Кањижа. а Комисија задржава право да оригинална документа затражи на увид .

Комисија, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то: врши увид у евиденцију Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице; прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година.

Доказе из става 1. овог члана може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, по позиву Комисије, достави изричиту изјаву да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив,  ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношења правилне и законите одлуке

V        

Комисија сачињава листу најугроженијих породица на основу приложене документације и узимајући у обзир следеће критеријуме:

1.            да месечни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за месец који претходи Јавном позиву

2.            да је породично домаћинство једнородитељско са децом на школовању до 26 године старости

3.            да је вишечлано домаћинство са троје или више деце млађе од 18 година

4.            да је породично домаћинство инвалидских пензионера

5.            да је породично домаћинство  старих лица (жене старије од 60 год., мушкарци старији од 65 год. )

6.            да породично домаћинство има члана телесно инвалидног,  ометеног у развоју или психички оболелог односно неспособног за рад

7.            да породично домаћинство има члана са неким од следећих здравствених проблема (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, мождани удар, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења)

8.            да је породично домаћинство једночлано са лицем старијим од 60 година

9.            жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства,

Приликом утврђивања листе корисника помоћи Комисија даје предност подносиоцу пријаве који кумулативно испуњава више услова из става 1. овог члана а посебно ако  је жртва сексуалног насиља, жртва породичног насиља или ако је жена носилац породичног домаћинства.

VI

Комисија ће разматрати само благовремено поднете и потпуне  пријаве.

VII

Образац пријаве, као и све додатне информације, могу се добити  у општинској управи општине Кањижа.

Јавни позив је отворен од  22. 02.2021. до  01.03.2021. године

Пријаве на Јавни позив предају се у затвореној коверти Услужном центру општинске управе општине Кањижа .

Образац за пријаву доступан је код повереника за избеглице (Миодраг Ђаковић 064-80-62-076)Јавни позив за подношење пријава за доделу једнократне новчане помоћи или огрева за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица на територији општине Кањижа

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја са листом корисника рангираних према реду првенства на основу борја освојених бодова

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Кањижа, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи