Јавни позив за посебне програме у области спорта

24.02.2021.
  

На основу члана 13. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и члана 21. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2018) председник општине Кањижа уз сагласност Општинског већа општине Кањижа од 23.2.2021. године, расписује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање посебних програма за потребе и интересе грађана у области спорта у општини Кањижа из буџета општине Кањижа у 2021. години

Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 32/2020) планирана су средства за финансирање посебних програма у области спортa у износу од 750.000,00 динара.

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 32/2020) у оквиру Разделa 5; Глава 1; Програм 14 – Развој спорта и омладине; Програмска активност 1301– 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима; функционална класификација 810; економска класификација 481; позиција 183.

1. НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

Носилац програма мора да:

- буде регистрован у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон);

- буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;

- искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;

- има седиште на територији општине, и своју делатност обавља на територији општине најмање годину дана;

- је директно одговоран за припрему и извођење програма; 

- испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

- је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;

- располаже капацитетима за реализацију програма;

- буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може да:

- буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

- има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализовању програма и пребацивања (уплате) средстава из буџета општине на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

- буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

2. ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ

Из буџета општине Кањижа финансирају се следећи посебни програми:

1. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима.

3.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријаве  се подносе у штампаном облику на обрасцу  пријаве  (Образац ПП 1 - Предлог посебних програма) који чини прилог  јавног позива, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или се доставља  путем поште на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни  бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ“.

 

4. РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ   ПРИЈАВА  И  ОДЛУЧИВАЊЕ  ПО   ПРИЈАВАМА

Јавни позив је отворен до 11.3.2021. године и објављује се на огласној табли општинске управе и званичној интернет страни општине.

Датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима је 15.3.2021. године.

Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма достави Комисији завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који је доводи у везу са одређеном врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене сопственим печатом.

Додатне информације у вези јавног позива  могу се  добити на телефон 064-806- 2158 Ела Добо.

Неблаговремене  и  непотпуне   пријаве  се  неће разматрати.

Председник општине Кањижа

Роберт Фејстамер    

Јавни позив за финансирање посебних програма за потребе и интересе грађана у области спорта у општини Кањижа из буџета општине Кањижа у 2021. години 

Пријава на јавни позив за финансирање посебног програма у области спорта 

Решење о именовању Комисије за расподелу средстава за годишње и посебне програме у области спорта из буџета општине Кањижа 

Одлука о одобравању посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и додели средстава спортским организацијама који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2021. години