Конкурс за пројекте у култури – II круг

30.06.2021.
 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/2016 и 112/2017), члана 67. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст) и у складу са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 32/2020 и 9/2021) председник општине Кањижа расписује

II  Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2021. ГОДИНИ

 

Укупан износ средстава намењених за  финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури из буџета општине Кањижа по II  јавном конкурсу за 2021. годину износи  900.000,00 динара. Приоритет имају подносиоци пријаве са пројектом који се односи на организовања манифестације са  већим бројем људи.

Јавни конкурс се односи на пројекте у култури у следећим областима:

                1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

                2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

                3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

                4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

                5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

                6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

                7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

                8) дигитално стваралаштво и мултимедији;

                9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.).

Право учешћа на конкурсу имаjу:

- установе културе са седиштем на територији општине Кањижа, изузев установа културе чији је оснивач општина Кањижа

- уметничка и друга удружења регистрована на територији општине Кањижа за обављање делатности културе,

- појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури којима је тај статус утврђен у складу са Законом), а који своје пројекте остварују у партнерским односима са институцијама, удружењима и организацијама регистрованим на територији општине Кањижа

- као и други субјекти у култури чије је седиште односно пребивалиште на територији општине Кањижа

Програми/пројекти могу трајати најдуже до 28.02.2022. године.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања обавештења конкурса у дневном листу.

Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни општине Кањижа www.kanjiza.rs, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Под потпуном пријавом подразумева се:

                1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;

                2) детаљан опис пројекта;

                3) детаљно разрађен буџет пројекта;

                4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;

                5) као и други документи наведени у тексту конкурса.

Додатне информације се могу добити на телефон: 024/876 166 лок. 237, контакт особа је Анита Вереш  Туру.

 

Председник општине

Роберт ФејстамерЦелокупан текст јавног конкурса

Формулар

Извештај

Одлука о избору пројеката у области културе који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Кањижа у 2021. години по расписаном II Јавном конкурсу

Решење о образовању Комисије за избор пројеката у области културе