Јавни конкурс за давање у закуп дела непокретности

21.07.2021.
 

На основу члана 13. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017, 15/2018 и 1/2019) Комисија за стамбена питања именована Решењем председника општине бр. 02-142/2017-I/A-1/2 од  дана 20.12.2017. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У КАЊИЖИ, УЛ. СУБОТИЧКИ ПУТ БР. 49 НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
 

1. Подаци о стану

У закуп се издаје  део неетажиране непокретности стан бр. 2 породичне стамбене зграде на период од једне године, која се налази у Кањижи, ул. Суботички пут бр. 49, уписан у ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа, парцела бр. 122, са површином од 51,55 м², која се састоји од дневне собе, спаваће собе, кухиње и купатила.


2. Право учешћа на конкурсу имају лица под условом:
                - да су без стана
                - да су држављани Републике Србије


3. Пријава на конкурс
Пријава на конкурс подноси се на обрасцу - Прилог бр. 1 овог огласа.

Пријава обавезно садржи:
-              попуњену и потписану пријаву - Прилог бр. 1
-              доказ о држављанству Републике Србије,
-              доказ о томе да подносилац пријаве односно члан њеног домаћинства нема у својини други стан или кућу на територији општине Кањижа (РГЗ)

4. Услови закупа

Закупнина се одређује на основу обрачуна сагласно Упутству о начину утврђивања закупнине („Сл. гласник РС“ бр. 27/97, 43/2001, 28/2002 и 82/2009), обрачун закупнине се врши у фиксном динарском износу, за прву односно другу половину календарске године и плаћа се најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец.

Висина месечне закупнине је 2.955,00 динара,


5. Пријављивање на конкурс

Пријаве са документацијом подносе се у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни бр.1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Не отварај - Пријава за закуп дела непокретности, у ул. Суботички пут бр. 49.  На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача, као и име контакт особе.

Рок за достављање понуда је 02. августа 2021. године, до 12,00 часова.

Благовременом се сматра пријава које стигне на адресу закуподавца најкасније до 02. августа 2021. године до 12,00 часова (без обзира на начин достављања). Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање!


6. Поступак по пријавама на конкурс

По истеку рока за подношење пријава из тачке 5. Комисија за стамбена питања извршиће обраду пријава и по потреби извршити увид на лицу места, а потом извршити бодовање пријава.

Бодовање се не врши по основама за које нису приложени одговарајући докази уз пријаву или за које докази нису достављени у року од 3 дана од дана пријема обавештења Комисије за допуну пријаве.  

Првенство у закључивању уговора о закупу по расписаном конкурсу остварује лице са највећим бројем бодова на листи реда првенства сходно критеријумима и мерилима Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017, 15/2018 и 1/2019 ). Ако два или више лица имају исти број бодова, предност за закључење уговора о закупу има лице које има више година живота.

 

Председник Комисије
Даниел Нађ Немеди с. р.   Јавни конкурс за давање у закуп дела непокретности у Кањижи, ул. Суботички пут бр. 49 на одређено време

Одлука о давању у закуп стана бр. 2 неетажиране породичне стамбене зграде уписан у ЛН бр. 5814 к. о. Кањижа у јавној својини општине Кањижа