Јавна презентација урбанистичког пројекта

27.09.2021.
   

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др., 9/2020 и 52/2021) и чл. 88-94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019) оглашава

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ НА  КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7432/2 И 7433 К.О. КАЊИЖА  - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

БР. Е-0521/25 ОД СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

Урбанистички пројекат  урбанистичко-архитектонска разрада локације на катастарским парцелама број 7432/2 и 7433 к.о. Кањижа – Постројење за пречишћавање отпадних вода бр. Е-0521/25 од септембра 2021. године, израдио је „Projektni biro IN“ са седиштем у Новом Кнежевцу, ул. Рајка Ловадинова бр.11.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 28. септембра до 5. октобра 2021. године.

Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, Кањижа, у канцеларији бр. 7A, сваког радног дана у времену од 8.00 до 12.00 сати, односно у дигиталном облику на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

Заинтересована физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, у писаној форми, у писарници општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања јавне презентације, најкасније до 5. октобра 2021. године.

Даниел Нађ Немеди маст.правник

руководилац одељења за грађевинске пословeОбавештење

Прилог