Отуђење непокретности објављивањем јавног огласа

06.10.2021.
  

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19., 20. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) члана 16. Одлуке прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017) и одредаба  Одлуке о  покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 5574 КО Кањижа парц. бр. 1803/47 из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа о спровођењу поступка јавног надметања бр. 02-249 /2021-I од дана 30.9.2021. године, Комисија за спровођење поступка за отуђењe непокретности објављује

Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Двособан стан бр. 6, број зграде 1, број улаза 1, 2. спрат, у површини од 64m², уписан у ЛН бр. 5574 к.о. Кањижа, који се налази на адреси Фехер Ференца бр. 4, у Кањижи, у  јавној својини општине Кањижа у 1/1 дела, изграђен на кат. парц. бр. 1803/47, са правом заједничке својине над стамбеном зградом за колективно становање и земљиштем под зградом објектом од 1а 78m², на којем општина Кањижа има право заједничког коришћења.

2. ПОЧЕТНА ЦЕНА ПО КОЈОЈ СЕ НЕПОКРЕТНОСТ ОТУЂУЈЕ

Непокретности из тачке 1. отуђују се по тржишним условима, а почетна цена истих је утврђена актом Министарства финансија, Пореске управе, Одељења за контролу издвојених активности Суботица бр. 236-464-08-00843/2021 од дана 19.8.2021. године  у износу од 2.880.793,60 динара.

Критеријум за оцењивање и избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене која не може да буде нижа од почетне цене из претходног става.

3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ

Право да учествују у поступку јавног надметања имају сва заинтересована правна и физичка лица која уплате депозит, а која лица испуњавају услове огласа.

3.1. Висина и начин полагања депозита

Понуђач је у обавези да уплати депозит у висини од 10% од почетне цене.

Полагање депозита врши се уплатом на рачун примаоца: Општинска управа општине Кањижа - бр. рачуна: 840-822804-75 који се води код Управе за трезор, бр. модела: 97, позив на број: 38-214.   сврха уплате: Депозит за учешће у поступку отуђења непокретности  из јавне својине општине Кањижа, стана бр. 6, у Кањижи.

Лицу са којим се закључи уговор о отуђењу износ депозита се урачунава у износ купопродајне цене.

Уколико лице која буде изабрано као најповољнији понуђач у поступку отуђења одустане од закључења уговора о  отуђењу губи право на повраћај депозита.

Осталим понуђачима чија понуда није прихваћена уплаћени износ депозита се враћа у року од 15 дана од дана доношења одлуке о отуђењу непокретности.
 

4. САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Пријаве се подносе на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа.

Пријава правног лица на јавно надметања мора да садржи назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз понуду правног лица се прилаже извод из АПР-а не старији од 6 месеци и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју. Физичко лице доставља и фотокопију личне карте подносиоца понуде.

Уз пријаву се прилаже и доказ о уплати депозита.

У прилогу пријаве доставља се пуномоћ која мора бити оверена од стране надлежног органа ако понуду подноси заступник подносиоца пријаве.

5. НАЧИН, МЕСТО И ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Пријаве са комплетном документацијом подносе се у затвореној коверти, поштом или лично на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Не отварај - Понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Кањижа, стана бр. 6, у Кањижи.“

На полеђини коверте је потребно видљиво назначити назив, адресу и број телефона понуђача и име контакт особе.

Рок за достављање понуда је 8.11.2021. године, до 12,00 часова.

Благовременим се сматрају све приајве које стигну на адресу продавца најкасније до 8.11.2020. године до 12,00 часова (без обзира на начин достављања).

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено јавним огласом или су подаци дати супротно објављеним условима.

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити узете у разматрање.

6. МЕСТО И ВРЕМЕ УВИДА У ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ВЕЗИ СА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ ОТУЂУЈЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ

Непосредан увид у документацију у вези непокретности која је предмет отуђења заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 12,00 часова у Кањижи, Трг Главни бр. 1, у канцеларији бр. 23 зграде Општинске управе општине Кањижа, до 8.11.2021. године до 9,00 часова. 

7.  СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

Поступак јавног надметања за отуђење непокретности из тачке 1. спроводи Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности  именована одлуком Скупштине општине Кањижа бр. 02- 249 /2021-I од дана 30.9.2021. године. (у даљем тексту: Комисија).

Непокретност која је предмет јавног надметања доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди највишу цену на јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јадном надметању, сматра се да је одустао од пријаве.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају најмање једне благовремене и потпуне пријаве, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отућује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

О предлогу Комисије о најповољнијем понуђачу одлучује Скупштина општине Кањижа.

Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа закључи уговор о отуђењу,  који, у име Општине Кањижа закључује преседник општине. До дана закључења уговора о отуђењу, прибавилац је дужан исплатити купопродајну цену у целости. Сви трошкови око преноса права својине непокретности падају на терет Купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права, као и овера уговора код надлежној јавног бележника.

За детаљне информације у вези са продајом непокретности обратити се на бр. 064 806 2149, Даниелу Нађ Немеди- председнику Комијије.

Овај оглас објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој територији РС, на огласној табли и интернет страници Општине.                                                                   

Председник Комисије
Даниел Нађ Немеди


Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине Општине Кањижа, објављивањем јавног огласа за спровођење поступка јавног надметања 

Образац