Конкурс за избор директора Центра за пружање услуга социјалне заштите

02.11.2021.
  

На основу члана 134. Закона о социјалној заштити („Службени гл. РС“ бр. 24/2011) – у даљем тексту: Закон, и члана 19. и 20. Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа бр. 09/2009. од 16.11.2009. године, на седници одржаној дана 26.10.2021. године Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа са седиштем у Кањижи, ул. Петефи Шандора бр. 44, расписује

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНE КАЊИЖА

на мандатни период од четири године

Дужност директора Центра може да обавља лице које је:

- држављанин Републике Србије

- стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских, друштвено-хуманистичких или медицинских наука

- има најмање пет година радног искуства у струци

- има најмање три године радног искуства на пословима заштите и збрињавања деце са посебним потребама

Посебан услов: познавање језика који су у службеној употреби у општини Кањижа

Уз пријаву на конкурс кандидат за директора Центра подноси следећу документацију:

- уверење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању

- уверење о радном искуству у струци

- уверење о радном искуству на пословима заштите и збрињавања особама са посебним потребама

- програм рада за мандатни период од четири године

- мотивационо писмо

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова се подносе лично или поштом на следећу адресу:

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

„ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА“

УЛ. ПЕТЕФИ ШАНДОРА 44.

24420 КАЊИЖА

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!Конкурс за избор директора Центра за пружање услуга социјалне заштите Општина Кањижа