Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

10.11.2021.
 

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је “PEKLA PLANTS ESMA ” д.о.о. из Мартоноша, Зелена Долина бр. бб., поднео захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину, у вези изградње индустријског објекта – за сушење и складиштење воћа и поврћа. Локација се налази на катастарској парцели топ. бр. 3292/1 К.О. Мартонош.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 22. новембра. 2021. године.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 21. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.