Јавни оглас за отуђење дела непокретности

26.11.2021.
  

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19., 20. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) члана 16. Одлуке прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017) и одредаба  Одлуке о  покретању поступка за отуђење дела непокретности уписане у ЛН бр. 6067 КО Кањижа из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа о спровођењу поступка за прикупљање писмених понуда бр. 02- 334 /2021-I од дана 25.11.2021. године, Комисија за спровођење поступка за отуђењe непокретности објављује

Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С

ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 6067 КО КАЊИЖА ИЗ

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

  1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
  • Породична стамбена зграда површине 171 м² у 4/8 дела, помоћна зграда површине 116 м² у 6/8 дела, помоћна зграда површине 17 м² у 6/8 дела, које се налазе у  јавној својини  општине Кањижа у наведеним уделима, изграђене на кат. парц. бр. 1176, земљиште под зградом и другим објектом површине 1а 71м², земљиште под зградом и другим објектом површине 1 а 16м², земљиште под зградом и другим објектом површине 17м², земљиште  уз зграду и други објекат површине 1 а 22м², укупне површине 4а 26м², на којем општина Кањижа има право коришћења у 4/8 дела, у Кањижи, ул. Светог Стефана бр. 20.

 

2. ПОЧЕТНА ЦЕНА ПО КОЈОЈ СЕ НЕПОКРЕТНОСТ ОТУЂУЈЕ

            Непокретности из тачке 1. отуђују се по тржишним условима, а почетна цена истих је утврђена актом Министарства финансија, Пореске управе, Одељења за контролу издвојених активности Суботица бр. 236-464-08-00826/2021 од дана 18. 2. 2021. године  и то:

 1. за некретнину - породичну стамбену зграду површине 171 м² у износу од 4.622,48 динара/м², из чега проистиче да тржишна вредност 4/8 дела предметне некретнине износи 395.222,04 динара;

 2. за некретнину - помоћну зграду површине 116 м² у износу од 3.754,72  динара/м² из чега проистиче да тржишна вредност 6/8 дела предметне некретнине износи 326.660,64 динара,

 3. за некретнину - помоћну зграду површине 17 м² у износу од 2.750,00  динара/м² из чега проистиче да тржишна вредност 6/8 дела предметне некретнине износи 35.062,5 динара,

 4. за некретнину -  земљиште под и уз  зграду и други објекат површине 4а 26 м²  у износу од 500,00 динара/м² из чега проистиче да тржишна вредност 4/8 дела предметне некретнине износи 106.500,00 динара.

Укупна тржишна цена непокретности из претходног става под бр. 1-4. у наведном уделу износи 863.445,18   динара.

            Критеријум за оцењивање и избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене која не може да буде нижа од почетне цене из претходног става.

 

3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ

            Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда  имају сва заинтересована правна и физичка лица која уплате депозит, а која лица испуњавају услове огласа.

 

3.1. Висина и начин полагања депозита

            Понуђач је у обавези да уплати депозит у висини од 10% од почетне цене.

            Полагање депозита врши се уплатом на рачун примаоца: Општинска управа општине Кањижа - бр. рачуна: 840-822804-75 који се води код Управе за трезор, бр. модела: 97, позив на број: 38-214.   сврха уплате: Депозит за учешће у поступку отуђења дела непокретности  из јавне својине општине Кањижа, која је изграђена на парц. бр. 1176 КО Кањижа.

            Лицу са којим се закључи уговор о отуђењу износ депозита се урачунава у износ купопродајне цене.

            Сходно одредбама Закона о основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и „Службени гласник РС“ бр. 115/2005- др. закон) као и Закона о промету непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015), сувласник има право прече куповине, и то по условима коју понуди најповољнији понуђач.

            Уколико лице која буде изабрано и проглашено као најповољнији понуђач у поступку отуђења одустане од закључења уговора о  отуђењу губи право на повраћај депозита.

            Осталим понуђачима чија понуда није прихваћена уплаћени износ депозита се враћа у року од 15 дана од дана доношења одлуке о отуђењу непокретности.

 

4. САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

            Пријаве се подносе на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа.

            Пријава правног лица за прикупљање писмених понуда мора да садржи назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз понуду правног лица се прилаже извод из АПР-а не старији од 6 месеци и потврда о пореском идентификационом броју.

            Пријава физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју. Физичко лице доставља и фотокопију личне карте подносиоца понуде.

            Уз пријаву се прилаже и доказ о уплати депозита, као и  изјава о губитку права на враћање депозита.

У прилогу пријаве доставља се пуномоћ која мора бити оверена од стране надлежног органа ако понуду подноси заступник подносиоца пријаве.

5. НАЧИН, МЕСТО И ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

            Пријаве са комплетном документацијом подносе се у затвореној коверти, поштом или лично на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Не отварај - Понуда за отуђење дела непокретности  из јавне својине општине Кањижа, која се начази на парц. бр. 1176 КО Кањижа.“

            На полеђини коверте је потребно видљиво назначити назив, адресу и број телефона понуђача и име контакт особе.

            Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања овог огласа на сајту Општине Кањижа и огласне табле Општинке управе Општине Кањижа тојест до дана 27.12.2021. године, до 12,00 часова.

            Благовременим се сматрају све приајве које стигну на адресу продавца најкасније до 27.12.2021. године до 12,00 часова (без обзира на начин достављања).

            Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено јавним огласом или су подаци дати супротно објављеним условима.

            Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.

            Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити узете у разматрање.

 

6. МЕСТО И ВРЕМЕ УВИДА У ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ВЕЗИ СА НЕПОКРЕТНОСШЋУ КОЈА СЕ ОТУЂУЈЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ

            Непосредан увид у документацију у вези непокретносшћу која је предмет отуђења заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 12,00 часова у Кањижи, Трг Главни бр. 1, у канцеларији бр. 23 зграде Општинске управе општине Кањижа, до 27.12.2021. године до 9,00 часова. 

 

7.  СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

            Поступак прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из тачке 1. спроводи Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности  именована одлуком Скупштине општине Кањижа бр. 02- 334 /2021-I од дана 25.11.2021. године. (у даљем тексту: Комисија).

            Непокретност која је предмет отуђења доделиће се оном учеснику поступка прикупљања писмених понуда који понуди највишу цену, уз напомену да Сходно одредбама Закона о основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и „Службени гласник РС“ бр. 115/2005- др. закон) као и Закона о промету непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015), сувласник има право прече куповине, и то по условима коју понуди најповољнији понуђач.

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски.

            У случају да два или више учесника понуде исту цену, власник непокретности задржава право да по слободном уверењу процени и изврши избор најповољнијег понуђача.

            Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији.

            Записник о отварању понуда уручује се присутним представницима понуђача лично, а осталима се доставља у року од три дана од дана отварања писаних понуда.

            Након спроведеног поступка прикупљања понуда, евентуалног изјашњавања сувласника који има право прече куповине, на предлог Комисије о отуђењу предметних непокретнсоти најповољнијем понуђачу, одлучује Скупштина општине Кањижа, која одлука се доставља свим учесницима у поступку прикупљања понуда.

            Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа закључи уговор о отуђењу,  који, у име Општине Кањижа закључује преседник општине.

            До дана закључења уговора о отуђењу, прибавилац је дужан исплатити купопродајну цену у целости. Сви трошкови око преноса права својине непокретности падају на терет Купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права, као и овера уговора код надлежној јавног бележника.

           За детаљне информације у вези са продајом непокретности обратити се на бр. 064 806 2149, Даниелу Нађ Немеди- председнику Комијије.

           Овај оглас објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој територији РС, на огласној табли и интернет страници Општине  .                                                   

                                                                                                    

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина                                         

Општина Кањижа                                                                                  

Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности                      Председник Комисије

Број: 46  -  92  /2021- I                                                                                              Даниел Нађ Немеди

Дана: 26.11. 2021. год.

КањижаЈавни оглас за отуђење дела непокретности уписане у ЛН БР. 6067 КО КАЊИЖА из јавне својине Општине Кањижа

Образац пријаве и ИЗЈАВА О ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА