Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

29.11.2021.
 

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину.

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је „BATA” д.о.о. из Трешњевца, Партизански пут бр. 2., поднело захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину, у вези изградње “Сервисне станице моторних возила - објекат за технички преглед возила са пратећим садржајем и аутоматска перионица за камионе”. Локација се налази на катастарској парцели топ. бр. 2880/2 К.О. Трешњевац.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 07. децембар. 2021. године.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 21. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.