Додела помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

21.04.2022.
  

На основу члана 12 Правилника о раду комисије (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала опреме (у даљем тексту: Комисија), дана 21.04.2022. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

кроз набавку 5 /пет/ пакета грађевинског материјала и опреме за побољшање услова становања на територији општине Кањижа

 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања (у даљем тексту: корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала и опреме неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала и опреме, по породичном домаћинству корисника, износи до 700.000 РСД (словима: седамстотинахиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи 184.000 РСД (словима: стотинуосамдесетчетирихиљадединара), по породичном домаћинству корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 Целокупни текст Јавног позива