Конкурс за коришћење бине у 2023.

20.01.2023.
   

Комисија за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа упућује
П О З И В
за прикупљање захтева за коришћење бине у 2023. години

 1. Предмет овог позива је подношење захтева за коришћење бине за одржавање манифестација планираних у 2023. години.
 2. Подносиоци захтева могу бити:
  • установе чији је оснивач општина Кањижа
  • удружења грађана са седиштем на територији општине Кањижа и
  • месне заједнице општине Кањижа.
 3. Услов за подношење захтева:
  • - да се манифестација одржава на територији општине Кањижа у 2023. години
   Уз захтев се подноси следећа документација:
  • - копија акта о регистрацији подносиоца пријаве
  • - доказ о томе да је одржавање манифестације планирано на територији општине Кањижа за 2023. годину (извод из програма, одлука надлежног органа установе/удружења/месне заједнице).
 4. О поднетим захтевима за коришћење бине решава Комисија за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа.
 5. Захтеви се подносе на посебном обрасцу. Образац се може преузети са званичне интернет презентације општине Кањижа (www.kanjiza.rs), односно лично, сваког радног дана, у термину од 7.00 до 15.00 часова, у Кањижи, Трг главни бр. 1., у канцеларији бр. 26.
  Захтев се подноси Комисији за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа, путем поште, у затвореној коверти, са назнаком: ПОЗИВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БИНЕ У 2023. ГОДИНИ, на адресу Трг главни бр. 1., 24420 Кањижа или предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа.
  Додатне информације у вези позива могу се добити од Вранић Варади Ливије или позивом телефонског броја 024/4 873–249.
 6. Рок за подношење захтева је 30. 01. 2023. године, до 12.00 часова.
 7. Захтеви са непотпуном документацијом, поднети на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом позиву, као и пријаве достављене путем факса или имејла и непотписане пријаве, неће се разматрати.
  Комисија решава по захтевима у року од 15 дана, од истека датума из тачке 6. овог позива и о томе обавештава подносиоца захтева.

Председник Комисије:
Анита Вереш Туру

 Образац за пријаву