Листа дефицитарних занимања у 2023. години

05.05.2023.
  

На основу члана 10. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2014 и 30/2020) Комисија за студентске стипендије на седници одржаној 3. маја 2023. године утврдила је 

ЛИСТУ ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА
за коју се додељују студентске стипендије у 2023/2024. години

1.
Комисија за студентске стипендије утврдила је листу дефицитарних занимања у 2023/2024. години, као и број стипендиста за поједину дефицитарну струку на основу исказаних потреба привредних субјеката и у области друштвених делатности на подручју општине Кањижа, података о струкама за које се образују актуелни корисници стипендија из буџета општине Кањижа, узимајући у обзир и раније додељене стипендије од стране општине за конкретна занимања, и то: 

 

Занимање Број стипендија
Наставник  српског језика као језика средине у одељ. са  наставом на  мађарском језику 1
Наставник физике 1
Наставник музичке културе 1
Наставник хемије 1
Наставник математике 1
Педагог 1
Дефектолог 1
Социјални радник 2
Туризмолог 2
Правник 3
Доктор опште медицине 3
Библиотекар 1
Машински инжењер 1
Архитекта 2
Инжењер мехатронике 1
Инжењер пољопривреде 1

Ову листу објавити на званичној интернет презентацији општине Кањижа и у локалним средствима информисања. 

Председник Комисије 
Агнеш Багањ  Листа дефицитарних занимања за коју се додељују студентске стипендије у 2023/2024. години