Јавни оглас за отуђење непокретности у Хоргошу

05.05.2023.
  

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020), члана 19, 20. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 13. Одлуке прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017) и одредаба  Одлуке о  покретању поступка за отуђење непокретности уписаних у ЛН број 936 КО Кањижа парцелни број 6617 из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа у поступку јавног надметања број 02-89/2023 од дана 03.03.2023. године, Скупштина општине Кањижа објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНE У ЛН БРОЈ 1943 КО ХОРГОШ ПАРЦЕЛНИ БРОЈ 14431
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Скупштина општине Кањижа, оглашава продају путем јавног надметања непокретности у јавној својини и то непокретности уписане у лист непокретности број 1943 КО Хоргош, парцела бр. 14431, коју чини земљиште под зградом и другим објектом површине 77 м2 и породична стамбена зграда површине 77 м2, земљиште уз зграду и други објекат површине 500 м2 и пашњак 3. класе површине 174 м2.
Предметна непокретност представља јавну својину Општине у 1/1 дела и налази се у улици/потесу Молнарова дуж број 22г у Хоргошу.
На основу Просторног плана општине Кањижа катастарска парцела 14431 к.о. Хоргош налази се изван грађевинског подручја насеља Хоргош и намењена је пољопривредном земљишту унутар подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности – еколошки значајно подручје Суботичке пустаре и језера. Предметна катастарска парцела је уз саму границу са простором планираном за заштиту „Капетански рит“ и „Горња Тиса“ и станишта заштићених врста од међународног значаја.
На основу Просторног плана подручја посебне намене Суботичке пустаре и језера (у даљем тексту ППППН Суботичке пустаре и језера) предметна парцела је по намени пољопривредно земљиште и налази се у осталој посебној намени простора – зони утицаја на природна добра. За горе наведену парцелу следи директна примена Плана вишег реда – ППППН Суботичке пустаре и језера).
Пољопривредно земљиште се користи за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту, Просторним планом и урбанистичким плановима.
Обрадиво пољопривредно земљиште не може да се уситњава на парцеле чија је површина мања од 0,5 ha, односно на земљиштима која су уређена комасацијом, парцела не може да буде мања од 1,0 ha.
Катастарска парцела 14431 к.о.Хоргош заједно са к.п.14432 к.о.Хоргош функционише као салаш.

2. Почетна цена непокретности описане у тачки 1. овог огласа на јавном надметању-лицитацији износи 39.907,00 динара.
Наведена цена је утврђена на основу Извештаја о процени лиценцираног проценитеља вредности непокретности Слађана Јовића, мастер инжињера грађевине, из привредног друштва „Аугментум“ д.о.о. Нови Сад, од дана 29.7.2022. године.

3. Постојећи објекат је у потпуности амортизован. Непокретност се отуђује у својину у виђеном стању.

4. Поступак јавног надметања спровешће Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности образована Одлуком Скупштине општине Кањижа бр. 02-89/2023 од дана 03.03.2023. године. (у даљем тексту: Комисија).

5. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у износу од 10% од вредности почетне цене предметне непокретности, односно износ од 3.990,70 динара;
Полагање депозита врши се уплатом на рачун примаоца: Општинска управа општине Кањижа - број рачуна: 840-822804-75 који се води код Управе за трезор, број модела: 97, позив на број: 38-214, шифра плаћања: 290, сврха уплате: Депозит за учешће у поступку отуђења непокретности уписане у ЛН број 1943 КО Хоргош парцелни број 14431.
Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве, неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

6. Пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, подносе се на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа и достављају Комисији у затвореној коверти, путем поште на адресу Општина Кањижа, Трг главни број 1, 24420 Кањижа или предајом на писарници Општине Кањижа, са назнаком "ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ - ЛИЦИТАЦИЈИ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ - ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 14431 КО ХОРГОШ - НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини коверте навести име и презиме за физичка лица, односно назив правног лица односно предузетника, број телефона и име контакт особе;

7. Пријава правног лица мора да садржи назив, седиште, број телефона, матични број, име и презиме лица овлашћеног за заступање, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву правног лица, прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа не старији од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју.
Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу, број личне карте и јединствен матични број грађана, број телефона и мора бити потписана. Уз пријаву физичког лица, прилаже се фотокопија личне карте.
Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште, број телефона, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву предузетника, прилаже се извод из регистра надлежног органа не старији од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника, према томе на јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом;

8. Уз потписану и оверену пријаву, подноси се:
- доказ о уплати депозита у оригиналу;
- изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа;

9. Рок за достављање пријава је дан 07.06.2023. године до 12:00 часова.
Датум, време и место одржавања јавног надметања је дан 07.06.2023. године у 13:30 часова у канцеларији број 23. у згради Општинске управе општине Кањижа , Трг главни 1;

10. Непокретност која  је предмет јавног надметања доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди највишу цену на јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена о потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

11. Депозит уплаћен на рачун у поступку јавног оглашавања представља део укупне цене непокретности и не враћа се учеснику јавног надметања чију понуду, у поступку јавног надметања, Комисија прихвати као најповољнију, већ се исти задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. О предлогу Комисије о најповољнијем понуђачу одлучује Скупштина општине Кањижа.
Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа закључи уговор о отуђењу, који у име Општине Кањижа закључује Преседник општине. До дана закључења Уговора о отуђењу прибавилац је дужан исплатити купопродајну цену умањену за износ депозита.
У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, то јест уплаћени депозит се не враћа. Осталим учесницима јавног надметања чија понуда није прихваћена уплаћени износ депозита се враћа у року од 15 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа о отуђењу непокретности.          

12. Сви трошкови око преноса непокретности падају на терет Купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права,као и оверу уговора код надлежног јавног бележника;

13. Непосредан увид у документацију у вези непокретности која је предмет отуђења заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 12,00 часова у Кањижи, Главни трг бр. 1, у канцеларији бр. 23 зграде Општинске управе општине Кањижа, до 07.06.2023. године до 9,00 часова.  

14. За детаљније информације у вези са продајом парцеле путем јавне лицитације, у вези документације везане за предметну непокретност, те у вези разгледања предметне непокретности (која може да се разгледа све до дана одржавања јавног надметања), обратити се на мобилни телефон број: 060-8062-149, Нађ Немеди Даниел – Председник Комисије;

15. Овај Јавни оглас објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине.

 Образац за пријаву