Конкурс за доделу јавних признања

31.05.2023.
  

На основу члана 11. Одлуке о јавним признањима општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 9/2019) председник општине Кањижа расписује

К О Н К У Р С 
за достављање предлога за доделу јавних признања општине Кањижа

1. Звање „ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ КАЊИЖА“ додељује се особама чији су рад и достигнућа у области привреде, науке, културе, образовања, здравствене и социјалне заштите или другим областима, од посебног значаја за општину Кањижа.
2. Плакета „ПРО УРБЕ” се додељује физичким и правним лицима која имају пребивалиште, односно седиште на територији општине Кањижа. Плакета „ПРО УРБЕ” додељује се за нарочито залагање и изузетне успехе у области привреде, образовања, здравства, социјалне заштите, културе, физичке културе и у другим областима друштвеног живота од интереса за развој општине, појединцима, групама грађана, предузећима и другим организацијама. Сваке године може се доделити више Плакета „ПРО УРБЕ“. Уз Плакету „ПРО УРБЕ“ може се доделити и новчана награда.
3. Повеља захвалности додељује се физичким и правним лицима која имају пребивалиште, односно седиште на територији општине Кањижа, као и страним физичким и правним лицима за изузетан допринос афирмацији и промоцији општине Кањижа у земљи и иностранству у области привреде, образовања, здравства, социјалне заштите, културе, физичке културе и у другим областима од интереса за развој општине.
4. Плакета „ЈУВЕНТУС-ПРО УРБЕ“ додељује се као признање физичком лицу са пребивалиштем на територији општине Кањижа, до навршених 30 година живота, за успехе који значајно доприносе угледу општине Кањижа. Сваке године може се доделити више Плакета „ЈУВЕНТУС-ПРО УРБЕ“. Уз Плакету „ЈУВЕНТУС-ПРО УРБЕ“ може се доделити и новчана награда.

Рок за доставу предлога је 60 дана од дана објављивања конкурса. 
Предлози се предају на шалтеру бр. 8 у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или путем поште на адресу: 
Општина Кањижа (Комисији за доделу јавних признања) 
Главни трг бр. 1., 24420 Кањижа 
и електронским путем на адресу електронске поште predsednik@kanjiza.rs.

Кандидате за признање могу предложити грађани општине Кањижа и правна лица којa делују на њеном подручју. 
Предлог за доделу признања садржи податке физичког и правног лица које се предлаже за доделу јавног признања, податке о предлагачу (име и презиме физичког лица, назив правног лица, адресу, контакт телефон и адресу електронске поште) и образложење.
Конкурс се објављује на званичној презентацији општине Кањижа, на огласним таблама месних заједница и у локалним средствима информисања. 

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер Конкурс за достављање предлога за доделу јавних признања општине Кањижа