Јавни оглас за отуђење стана у Хоргошу

02.06.2023.
  

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020), члана 19, 20. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 13. Одлуке прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017) и одредаба  Одлуке о  покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН број 8354 КО Хоргош парц. бр. 970/1 из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа о спровођењу поступка јавног надметања број 02-139/2023 од дана 18.05.2023. године, Скупштина општине Кањижа објављује 

Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНА) УПИСАНE У ЛН БРОЈ  8354 КО ХОРГОШ ПАРЦЕЛНИ  БРОЈ 970/1
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Скупштина општине Кањижа, оглашава продају путем јавног надметања непокретности у јавној својини и то непокретности
двособног стана бр. 1, број зграде 1, број улаза 1, 1. спрат, у површини од 55 m², уписан у ЛН бр. 8354 КО Хоргош, који се налази на адреси Барток Беле бр. 2, у Хоргошу, изграђен на кат. парц. бр. 970/1, са правом јавне својине на земљишту под зградом и другим објектом површине 598 m2 и на земљишту уз зграду и други објекат површине 167 м2, сразмерно површини посебног дела, те правом коришћења стамбено – пословне зграде површине 598 м2, сразмерно површини посебног дела.
Предметна непокретност представља јавну својину Општине у 1/1 дела и налази се у улици Барток Беле број 2. у Хоргошу.
2. Почетна цена непокретности описане у тачки 1. овог огласа на јавном надметању-лицитацији износи 1.529.000,00 динара.
Наведена цена је утврђена на основу Извештаја о процени лиценцираног проценитеља вредности непокретности Слађана Јовића, мастер инжињера грађевине, из привредног друштва „Аугментум“ д.о.о. Нови Сад, од дана 11.11.2021. године.
3. Непокретност се отуђује у својину у виђеном стању.
4. Поступак јавног надметања спровешће Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности образована Одлуком Скупштине општине Кањижа бр. 02-139/2023 од дана 18.05.2023.  године. (у даљем тексту: Комисија).
5. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у износу од 10% од вредности почетне цене предметне непокретности, односно износ од 152.900,00 динара;
Полагање депозита врши се уплатом на рачун примаоца: Општинска управа општине Кањижа - број рачуна: 840-822804-75 који се води код Управе за трезор, број модела: 97, позив на број: 38-214, шифра плаћања: 290, сврха уплате: Депозит за учешће у поступку отуђења непокретности (стана) уписане у ЛН број 8354 КО Хоргош парцелни број 970/1. 
Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве, неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.
6. Пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, подносе се на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа и достављају Комисији у затвореној коверти, путем поште на адресу Општина Кањижа, Трг главни број 1, 24420 Кањижа или предајом на писарници Општине Кањижа, са назнаком "ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ - ЛИЦИТАЦИЈИ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ - ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ
СТАНА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 970/1 КО ХОРГОШ - НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини коверте навести име и презиме за физичка лица, односно назив правног лица односно предузетника, број телефона и име контакт особе;
7. Пријава правног лица мора да садржи назив, седиште, број телефона, матични број, име и презиме лица овлашћеног за заступање, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву правног лица, прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа не старији од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју. 
Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу, број личне карте и јединствен матични број грађана, број телефона и мора бити потписана. Уз пријаву физичког лица, прилаже се фотокопија личне карте.
Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште, број телефона, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву предузетника, прилаже се извод из регистра надлежног органа не старији од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју. 
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника, према томе на јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом;
8. Уз потписану и оверену пријаву, подноси се:
- доказ о уплати депозита у оригиналу;
- изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа;
9. Рок за достављање пријава је дан 03.07.2023. године до 12:00 часова.
Датум, време и место одржавања јавног надметања је дан 03.07.2023. године у 13:00 часова у канцеларији број 23. у згради Општинске управе општине Кањижа , Трг главни 1;
10. Непокретност која  је предмет јавног надметања доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди највишу цену на јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве. 
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена о потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
11. Депозит уплаћен на рачун у поступку јавног оглашавања представља део укупне цене непокретности и не враћа се учеснику јавног надметања чију понуду, у поступку јавног надметања, Комисија прихвати као најповољнију, већ се исти задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене.
О предлогу Комисије о најповољнијем понуђачу одлучује Скупштина општине Кањижа.
Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа закључи уговор о отуђењу, који у име Општине Кањижа закључује Преседник општине. До дана закључења Уговора о отуђењу прибавилац је дужан исплатити купопродајну цену умањену за износ депозита.
У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, то јест уплаћени депозит се не враћа. Осталим учесницима јавног надметања чија понуда није прихваћена уплаћени износ депозита се враћа у року од 15 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа о отуђењу непокретности.          
12. Сви трошкови око преноса непокретности падају на терет Купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права,као и оверу уговора код надлежног јавног бележника;
13. Непосредан увид у документацију у вези непокретности која је предмет отуђења заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 12,00 часова у Кањижи, Главни трг бр. 1, у канцеларији бр. 23 зграде Општинске управе општине Кањижа, до 03.07.2023. године до 9,00 часова.  
14. За детаљније информације у вези са продајом непокретности путем јавне лицитације, у вези документације везане за предметну непокретност, те у вези разгледања предметне непокретности (која може да се разгледа све до дана одржавања јавног надметања), обратити се на мобилни телефон број: 060-8062-149, Нађ Немеди Даниел – Председник Комисије;
15. Овај Јавни оглас објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине.Образац пријаве