Саопштење у вези Kартице за велике породице

30.09.2014.
  

Општинско веће општине Кањижа је на 77. седници донело правилник којом се уређују услови и начин остваривања права на Картицу погодности за  породицу са троје или више деце на територији општине Кањижа. Ове мере су предвиђене Акционим планом за популациону политику за 2014-2016. годину.

Од 1. октобра 2014. године право на Картицу погодности (у даљем тексту: Картица) за породицу са троје или више деце може да оствари родитељ, усвојитељ, старатељ или хранитељ који се непосредно брине о троје или више деце.

Децом се сматрају:

– које нису навршила 18 година живота,

– које су навршила 18 година живота и налазе се на редовном школовању (ученици средње школе, студенти на високошколским  установама), а најдуже до 26. године живота,

– које су навршила 18 година живота, радно неспособна, са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, вишеструке сметње), уколико је ово стање постојало и пре 26. године живота детета.

Захтев за остваривање права на Картицу подноси пунолетни члан породице и може се предати у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа (кацеларија бр. 2) шалтер бр. 4., сваког радног дана од 9–14 часова или у месним канцеларијама од 8–14 часова.

Уз захтев (Образац КП) се прилаже:

– фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици,

– фотокопија личне карте пунолетних чланова породице на основу које се може утврдити пребивалиште имаоца личне карте,

– доказ о редовном школовању за децу,

– фотокопија акта о разврставању детета ометеног у развоју,

– фотографија члана породице за којег се тражи издавање картице погодности (димензије: 2,5 x 3,5 цм, са светлом позадином).

Картица погодности издаје се уз решење о признатом праву, где су и захтев предали.

Додатне информације могу се добити путем телефона 874-689, односно у месним канцеларијама.

Листа попуста и додатне информације налазе се на званичној интернет презентацији општине Кањижа: www.kanjiza.rs.  и огласној табли Општинске управе општине Кањижа.

Члан породице који не поседује фотографију може се фотографисати према унапред договореном термину у месним канцеларијама, односно у Општинској управи Кањижа (канцеларија бр. 2). Издавање Картице је бесплатано.

Корисник права на картицу погодности дужан је да пријави сваку промену од утицаја на признато право у року од 15 дана од дана када је промена настала. Списак погодности

Захтев за остваривање права на картицу погодности

Правилник за остваривање права на картицу погодности

Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом