Јавни конкурс за финансирање пројеката у култури

20.03.2024.
 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), члана 67. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 - пречишћен текст) и у складу са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2024. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 16/23) председник општине Кањижа расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2024. ГОДИНИ

Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури из буџета општине Кањижа у 2024. години додељују се у висини од 3.600.000,00 динара.

Јавни конкурс се односи на пројекте у култури из следећих области:
1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво); 
2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 
3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура; 
4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација); 
5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација); 
6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 
7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 
8) дигитално стваралаштво и мултимедији; 
9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.). 

Право учешћа на конкурсу имаjу: 
- установе културе са седиштем на територији општине Кањижа изузев установа културе чији је оснивач општина Кањижа
- уметничка и друга удружења регистрована на територији општине Кањижа за обављање делатности културе, 
- појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури којима је тај статус утврђен у складу са Законом), а који своје пројекте остварују у партнерским односима са институцијама, удружењима и организацијама регистрованим на територији општине Кањижа
- као и други субјекти у култури чије је седиште односно пребивалиште на територији општине Кањижа

Мерила за избор пројеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Кањижа прописана су чланом 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17).

Критеријуми за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс су: 
1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса; 
2) квалитет и садржајна иновативност пројекта; 
3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то: 
- стручни, односно уметнички капацитети, 
- неопходни ресурси; 
4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања; 
5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса не разматрају се. 
Једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима општине Кањижа, неће се разматрати. 
Програми/пројекти могу трајати најдуже до 28. фебруара 2025. године. 

Обрасци за учешће на јавном конкурсу могу се преузети на званичној интернет страни општине Кањижа:
- Образац пријаве на јавни конкурс
- Образац за извештај о реализацији пројекта

Уз образац пријаве на јавни конкурс доставља се: 
1. предлог пројекта – 2 примерка (штампано и у дигиталној форми)
2. основни подаци о учеснику конкурса (доказ о регистрацији код надлежног органа);
3. професионална биографија ако пријаву подноси појединац;
4. детаљно разрађен опис пројекта: 
5. основни подаци о евентуалним партнерима (доказ о партнерству и сарадњи - уговор, споразум, и сл.);
6. радне биографије ангажованих лица;
7. статут (за удружења, установе)
8. детаљно разрађен буџет;
9. извештај о активностима односно реализованим пројектима подносиоца пријаве - додатна визуелна и аудио документација о претходним пројектима, као и за пројекат са којим се конкурише.

Посебни захтеви:
– у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију; 
– код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио;
– код манифестација и фестивала неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
– за пројекте у области културне размене и међународне сарадње позивно писмо;
У обзир ће се узимати само приjаве које су достављене искључиво поштом, на адресу: ОПШТИНА КАЊИЖА, ТРГ ГЛАВНИ 1, 24420 КАЊИЖА, са назнаком „Јавни конкурс за   финансирање/суфинансирање пројеката из области културе за 2024. годину“. 
Попуњен образац пријаве на конкурс се доставља и у електронској верзији на адресу електронске поште: nvo@kanjiza.rs.
Рок за подношење пријава на конкурс је до 19. априла 2024 године, а то је 30 календарских дана од дана објављивања обавештења конкурса у дневном штампаном медију (20. март 2024).
Конкурсни материjал се не враћа.
Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни општине Кањижа www.kanjiza.rs, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава. 
Под потпуном пријавом подразумева се: 
1) уредно попуњен и оверен образац пријаве; 
2) детаљни опис пројекта; 
3) детаљно разрађен буџет пројекта; 
4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта; 
5) као и други документи наведени у тексту конкурса. 
Додатне информације се могу добити на телефон: 024/4875-166 лок. 209 и на адреси електронске поште: nvo@kanjiza.rs, контакт особа је Анита Гуљаш Олдал.

Председник општине
Fejsztámer Róbert
(Роберт Фејстамер)Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката у култури у 2024. години

Пријавни формулар

Формулар за извештај

Одлука о избору пројеката у области културе који се финансирају/суфинансирају и додели средстава из буџета општине Кањижа у 2024. години