Јавни увид у План детаљне регулације за изградњу нове примопредајне гасне станице

17.06.2024.
   

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) Одељење за грађевинске послове Општинска управа општине Кањижа оглашава
                
ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације за изградњу нове примопредајне гасне станице "Хоргош" у к.о. Хоргош

Јавни увид у План детаљне регулације за изградњу нове примопредајне гасне станице "Хоргош" у к.о. Хоргош, одржаће се у трајању од 30 дана, од дана 17. јуна до дана 16. јула 2024. године.
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у згради општине Кањижа, Трг Главни. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A. и  бр.23, сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет адреси Општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Примедбе и сугестије на План детаљне регулације за изградњу нове примопредајне гасне станице "Хоргош" у к.о. Хоргош, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општине Кањижа, Трг Главни бр. 1., канцеларија бр. 2., у току трајања јавног увида, најкасније до дана 16. јула 2024. године.
Јавна седница Комисије за планове општине Кањижа, на којој ће бити размотрене достављене примедбе током јавног увида, биће одржана дана 24. јула 2024. године, са почетком у 13:00 часова у Малој сали зграде Општинске управе општине Кањижа, Трг Главни бр.1 Кањижа.
Јавној седници могу да присуствују и усмено образложе поднете примедбе, физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида.

Руководилац одељења за грађевинске послове
Даниел Нађ Немеди мастер правник

 

Оглас

Документација