Отуђење непокретности јавним надметањем

04.06.2021.
  

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 19., 20. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) члана 16. Одлуке прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017) и одредаба Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Кањижа објављивањем јавног огласа о спровођењу поступка јавног надметања бр. 02-148/2021-I од дана 27. 5. 2021. године, Комисија за спровођење поступка за отуђењe непокретности објављује

Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ОГЛАСА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Непокретности у јавној својини општине Кањижа, и то:

1. трособан стан бр. 7, број зграде 1, број улаза 1, 3. спрат, у површини од 90m², уписан у ЛН бр. 5544 к.о. Кањижа, који се налази на адреси Главна бр. 35, у Кањижи, који представља јавну својину општине Кањижа у 1/1 дела, на парц. бр. 1162, земљиште под зградом објектом од 6а 39m², земљиште уз зграду - објекат од 1а 06m², у укупној површини од 7а 45m², на којем општина има право заједничког коришћења;

2. двособан стан бр. 20, број улаза 1, у површини од 61m², уписан у ЛН бр. 5548 к.о. Кањижа, који се налази на адреси Главна бр. 5, у Кањижи, који представља јавну својину општине Кањижа у 1/1 дела, на парц. бр. 1020, земљиште под зградом објектом од 8а 27m², на којем општина има право својине у уделу сразмерној површини посебног дела објекта.

2. ПОЧЕТНА ЦЕНА ПО КОЈОЈ СЕ НЕПОКРЕТНОСТ ОТУЂУЈЕ

Почетна цена по којој се непокретности отуђују је утврђена актима Министарства финансија - Пореске управе - Одељења за контролу издвојених активности Суботица бр. 236-464-08-0049612021 од 28.04.2021. године и  236-464-08-00043/2021 од 11.2.2021. године,  и то:

1. за некретнину - стан наведен у тачки 1. подтачка 1. у износу од 3.946.539,50 динара,

 2. за некретнину - стан наведен у тачки 1. подтачка 2. у износу од 2.414.182,78 динара.

Критеријум за оцењивање и избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене која не може да буде нижа од почетне цене из претходног става.

Исплата цене се врши једнократно, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о отуђењу предметне непокретности.

3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ

Право да учествују у поступку јавног надметања имају сва заинтересована правна и физичка лица која уплате депозит, а која лица доставе потпуне пријаве за јавно надметање.

Председник Комисије
Даниел Нађ НемедиЦелокупни текст Јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине објављивањем огласа за јавно надметање

Пријава за куповину