Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

29.11.2021.
 

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину.

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је „Земљорадничка задруга Мартонош” из Мартоноша, улица Крстеканић Ратка бр. бб., поднела захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину у вези изградње “Остале пољопривредне зграде - гаража за пољопривредну механизацију”. Локација се налази на катастарској парцели топ. бр. 3594 К.О. Мартонош.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 07. децембар. 2021. године.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 21. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.