Службени лист општине Кањижа – 2021/19

19.10.2021.
  

САДРЖАЈ:

 • ОДЛУКА О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА            126
 • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА             126
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У ЛИКВИДАЦИЈИ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ    128
 • ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА          128
 • ОДЛУКА O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ АНЕКСА БР. 1 ЈАВНОГ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ (ЛИНИЈСКОГ) ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА                130
 • ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  130
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА          131
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА I. ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ ЗА 2021. ГОДИНУ   131
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ  132
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЈЕДИНИЧНОГ ЦЕНОВНИКА ЗА УСЛУГУ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2021. ГОДИНИ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI- TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O. HORGOŠ             132
 • ЈЕДИНИЧНИ ЦЕНОВНИК ЗА УСЛУГУ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  У 2021. ГОДИНИ 133
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ             140
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА         141
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ   142
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ            143
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШИ БИСЕРИ“                145
 • ЗАКЉУЧАК ( о усвајању Извештаја о раду Општинског већа општине Кањижа за период 01.01.-31.03.2021. године)               146
 • ЗАКЉУЧАК (о усвајању Извештаја Општинског већа о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар - 31.март 2020. године) 146
 • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.3.2021. ГОД.             147
 • ИЗВЕШТАЈ  О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 31. МАРТ 2021. ГОДИНЕ     149
 • ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ           155
 • ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021 ГОДИНУ   157
 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА                164
 • ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О. СУБОТИЦА  166
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ       170


Службени лист општине Кањижа – 2021/19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину