Службени лист општине Кањижа – 2021/21

03.11.2021.
  

САДРЖАЈ:

  • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ОДГОВОРНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ         510
  • РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ    511
  • КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА ОПТШИНЕ КАЊИЖА    513


Службени лист општине Кањижа – 2021/21