Одељење за послове органа општине


Руководилац одељења: РОЖА ОЛАХ
Телефон: (024) 4 875-166 (локал: 302)
Факс: (024) 4 873-016
е-маил:: o.roza@kanjiza.rs


НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕЊА

Одељење за послове органа општине обавља послове који се односе на: стручне и административно – техничке послове везане за одржавање седница скупштине општине, рад председника општине и седница општинског већа и њихових радних тела; обраду и чување свих изворних аката о раду органа општине; уређење и издавање „Службеног листа општине Кањижа“, превођење и лекторисање материјала за седнице органа општине; послове управљања људским ресурсима; остваривање права из радног односа функционера и запослених у општинској управи; протоколарне обавезе председника општине, као и других функционера у органима општине; припрему програма посета и друге послове у вези свечаности и манифестација; припрему документације у вези протоколарних обавеза председника општине и других функционера у органима општине; вођење евиденције о поклонима; послове у вези сарадње са другим општинама и градовима; послове у вези са дочеком и организацијом боравка домаћих и страних делегација и посета представника и делегација општине у оквиру међуопштинске и међународне сарадње, информисање о раду органа општине, као и о свим питањима од значаја за живот и рад у општини; припрему информација и званичних саопштења, комуникацију са медијима; припрему, обраду, евидентирање и чување информационо-документационих материјала о пословима који се обављају у општини; организовање пријема странака код председника и заменика председника општине, пријем личне поште и административно – техничке послове за потребе председника општине и заменика председника општине. Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. У Одељењу за послове органа општине образован је Одсек за информатичке послове.


Одсек за информатичке послове

НАДЛЕЖНОСТ ОДСЕКА

Одсек за информатичке послове као ужа организациона јединица Одељења за послове органа општине врши следеће послове: обезбеђује функционално и технолошко јединство информационог система; стара се о унапређењу примене информационих технологија; врши одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже; врши администрирање базе података; врши одржавање и развој апликативног софтвера; врши организацију и припрема планове обуке запослених у општинској управи – корисника информационог система; пројектовање односно аплицирање и одржавање информационог система за потребе органа општине; увођење е-управе и администрирање успостављених система; одржавање сервера и базе података, обезбеђивање заштите и интегритета података; обезбеђивање несметане међусобне електронске комуникације органа општине и комуникације са грађанима и другим субјектима; одржавање техничке опреме; контролисање приступа интернету; обезбеђивање, одржавање и унапређивање интернет презентације општине; обезбеђивање услуге електронске поште корисницима у органима општине; обезбеђивање и контролу телефонских услуга корисницима у органима општине; врши стручне, организационе и оперативне послове који се односе на рад Скупштине општине, Општинског већа и Општинске управе; стара се о развоју јединствене информатичке инфраструктуре, координираној набавци информатичке опреме; учествује у набавци, изради и реализацији нових пројеката. Одсек обавља и друге послове из своје надлежности.


РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

Лице задужено за родну равноправност: РОЖА ОЛАХ
Контакт телефон: 064 80 62 051
Адреса електронске поште: o.roza@kanjiza.rsДОКУМЕНТИ